MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Módszertani és kutatási osztály


Dr. Boros János

Boros János (Pécs, 1954), az MTA doktora, egyetemi tanár. Filozófiai tanulmányait Svájcban, Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban folytatta az 1980-as években. 1990-től a Pécsi Tudományegyetem filozófia szak és doktori program kidolgozója és alapítója, a doktori iskola vezetője. Harmincnál több nemzetközi filozófiakonferenciát szervezett, több könyvsorozat szerkesztője. Tizenhárom monográfiája jelent meg, legutóbbi könyvének címe "Immanuel Kant". Kutatási területei: újkori filozófiatörténet, ismeretelmélet, művészetelmélet, etika, társadalomfilozófia, kommunikációfilozófia.  

 

 

Farkas Attila PhD

Farkas Attila PhD (1967) filozófus, egyetemi adjunktus (SZIE GTK), kutatási területe a társadalom, a gazdaság, a politika és  a kultúra filozófiájának eszmetörténeti és analitikus vizsgálata, ezekben a tárgykörökben egy önálló kötetet, valamint számos könyvfejezetet és folyóiratcikket publikált.  

 

 

Fehér Euridiké

dr. habil. Kocsis Miklós (1983) jogász (PhD, LL.M.), közgazdász (MBA) a PTE Állam- és Jogtudományi Karának docense, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója. Másfélszáz publikáció – köztük több általa írt vagy szerkesztett kötet – szerzője, félszáz hazai és nemzetközi konferencia előadója. Jelentős szakmai és közéleti – így különösen országos érdekképviseleti szerv vezetésében, intézmény-átszervezésben, szervezetfejlesztő munkában és szakmapolitikai egyeztetések során szerzett – tapasztalatokkal rendelkezik, kulturális jogi (művészeti és oktatás jogi) és közjogi területen kiterjedt kutatói, valamint szakértői tevékenységet folytat.

 

Kovács Örs Levente

Kovács Őrs Levente (1974) szociológus, történész. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója, kutatási területe a kortárs magyar színházművészet művészetfilozófiai vizsgálata. Korábban (2014-2017) a Magyar Művészeti Akadémia Elnöki Titkárságának munkatársa, az Akadémia Művészetelméleti Tagozatának titkára. Civil szervezeti vezetőként több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a civil kezdeményezések eredményeként megvalósuló műemlék- és örökségvédelmi programok, kulturális programszervezés területén.

 

 

- Megbízott kutatók -

 

Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó PhD

dr. habil. Grad-Gyenge Anikó PhD 1996 és 2002 között folytatott zenetudományi tanulmányokat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szakán, majd az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2004-ben, ahol 2010-ben szerzett PhD fokozatot szerzői jogi témában. 2003 és 2010 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban szerzői jogi kodifikációval és jogharmonizációval foglalkozott, 2007-től a területért felelős osztály vezetőjeként. 2010-től a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért tanácsadója. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja, a Creative Commons és az European Public Licence honosítását vezette. 2010 szeptemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének oktatója, jelenleg tanszékvezető habilitált egyetemi docens. Óraadó az ELTE ÁJK-n, a Bibó István Szakkollégiumban, a Pécsi Tudományegyetemen, és meghívott előadóként több más egyetem szerzői jogi tárgyú kurzusain. Az Infokommunikáció és Jog című folyóirat főszerkesztője, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és az ALAI Magyar Csoportjának alelnöke, a Magyar Irodalmi Szerzők Jogkezelő Egyesületének elnökségi tagja. Jelenleg 142 magyar és idegen nyelvű publikációja olvasható elsősorban szerzői jogi, iparjogvédelmi és médiajogi témákban. Rendszeresen ad elő hazai és nemzetközi konferenciákon.

 

 

Kokas Nikolett

Kokas Nikolett művészettörténész diplomát az ELTE BTK művészettörténet szakán 2008-ban, majd vizuális és környezetkultúra tanár szakos diplomát az Eszterházy Károly Egyetemen 2012-ben szerzett. Kutatási területe a design és a vizuális nevelés sajátosságai. Művészettörténészként évekig dolgozott az Ernst Múzeumban és a Nagytétényi Kastélyban. Számos hazai és több külföldi kiállítást szervezett és nyitott meg. Évek óta oktat középiskolában művészettörténetet, rajzot és médiaismeretet.

 

 

Kálnoki-Gyöngyössy Márton

Kálnoki-Gyöngyössy Márton (1972) régész, történelem szakos középiskolai tanár, jogász; habilitált egyetemi docens, az MTA doktora (történelemtudomány), 2000. szeptember 1. óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója. Fő kutatási területe a középkori és kora újkori pénztörténet, azonban egy hosszúra sikerült kitérőnek köszönhetően nyolc esztendőn keresztül részt vett a múzeumi jogalkotásban: megyei múzeumigazgatóként (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: 2007–2010, 2011–2012), múzeumigazgatóként (Ferenczy Múzeum, Szentendre: 2013–2015), kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkárként (Nemzeti Erőforrás Minisztérium: 2010–2011), a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége, majd a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége elnökeként (2011–2015). Tagja volt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanácsának (2009–2010) és a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumának (2012–2015). Kálnoki-Gyöngyössy Márton az Emberi Erőforrások Minisztériuma által numizmatika, régészet, történeti muzeológia szakágakban bejegyzett kulturális szakértőként, valamint a Miniszterelnökség által régészet szakterületen nyilvántartott örökségvédelmi szakértőként, továbbá numizmatika, régészeti leletek, régészeti lelőhelyek, történeti emlékek szakterületeken igazságügyi szakértőként is működik.