MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Hírek | Események


A Lendület-kutatócsoport és az MMKI közötti együttműködési lehetőségeiről történő tárgyalás

Kocsis Miklós igazgató 2018. március 6. napján Pécsett tárgyalt Demeter Tamás egyetemi docenssel, az MTA doktorával az általa vezetett Lendület-kutatócsoport és az MMKI közötti együttműködés lehetőségéről.

A nemzeti kultúra fogalma és védelmének nemzetállami mozgástere

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete és a Szerzői Jogi Fórum Egyesület kutatási együttműködésben állapodott meg 2017 őszén. E kutatási program keretében “A nemzeti kultúra fogalma és védelmének nemzetállami mozgástere” címmel a kutatók elsősorban a nemzeti kultúra támogatásának jogi eszközrendszerét vizsgálják és tesznek javaslatokat az esetleges fejlesztési lehetőségekre, a szerzői jog e területen való jelentőségét fókuszba állítva.

Animációs oktatás egyes kérdéseiről való tárgyalás

2018. február 26. napján Kocsis Miklós igazgató a budapesti Hild-villában fogadta Varsányi Ferencet, animációsfilm-rendezőt, akivel az animációs oktatás egyes kérdéseiről tárgyaltak.

Tolnay Klári-monográfia

Kocsis Miklós igazgató 2018. február 26. napján fogadta az intézetben a Tolnay Klárika Alapítvány képviseletében dr. Góg Laurát, akivel egy nagyszabású Tolnay Klári-monográfia közösen történő létrehozásáról állapodtak meg.

 

A Kaposvári Egyetem, a Csiky Gergely Színház és az MMKI együttműködési lehetőségeiről való egyeztetés

Február 22. napján dr. Borbás Zoltán, a Kaposvári Egyetem kancellárja személyesen fogadta Kocsis Miklóst, az MMKI igazgatóját, és dr. Fülöp Pétert, a Csiky Gergely Színház mb. igazgatóját. Az egyeztetés résztvevői intézményeik együttműködésének lehetőségét vitatták meg.

Intézeti látogatás és diplomáciai kapcsolatok

2018. február 21. napján Kocsis Miklós igazgató Székely-Gyökössy Szabolcs, az MMA titkárságának Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának vezetője társaságában az intézetben fogadta Kohut Balázst, az egyes Karibi-térségbeli kiemelt külgazdasági intézkedések összehangolásáért és a magyarországi tudástranszfer elősegítéséért felelős miniszteri biztost, akivel a Hild-villa kertjében szervezendő esetleges diplomáciai rendezvényekről tárgyaltak.

MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának ülésén való résztvétel

2018. február 21. napján Kocsis Miklós igazgató részt vett az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának ülésén.

A magyar művészetelmélet hagyományai

Kétnapos szakmai konferenciát szervezett a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete a magyar művészetelmélet hagyományairól a Pesti Vigadóba, ahol a meghívott előadók arra keresték a választ, hogy beszélhetünk-e önállóan működő diszciplínaként a magyar művészetelméletről. A 2018. február 12–13-án tartott konferencián azokat a kérdéseket is feltették: miféle hagyománykincsből meríthet a magyar gondolkodó, amikor műalkotásokkal foglalkozik, vagy hogyan alakul ki a kánon, ami aztán hatással van a művészettel foglalkozók közösségének életére?

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete
 
Németh László életművének vizsgálata, az életmű recepciójának gazdagítása  céljából pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
 

 
1. Németh László drámaesztétikája a Széchenyi című darab elemzésén keresztül 2. Németh László prózapoétikája az Irgalom című regény elemzésén keresztül 3. Németh László Arany János-képe 4. A modernitásfogalom Németh László esszéiben 5. Németh László elmélete a műfordításról és a világirodalomról
 
Pályázatot olyan irodalomkutató (beleértve többek között az írót, egyetemi hallgatót, doktori képzésben résztvevőt, egyetemi oktatót vagy középiskolai tanárt) nyújthat be, aki a pályázat benyújtásának határnapján a 18. életévét betöltötte, de nem idősebb 35 évesnél. Pályázni a megadott témakörök egyikét kifejtő, legfeljebb 1 szerzői ív (40.000 leütés hivatkozásokkal együtt) terjedelmű, korábban még nem publikált tanulmánnyal vagy esszével lehet. A pályázatokat öttagú bizottság bírálja el.  A bírálóbizottság tagjai: Ekler Andrea, Falusi Márton, Lami Pál, Márkus Béla, Papp Endre.
 
A pályázat benyújtásának határnapja: 2018. május 31.

A pályázat elektronikus úton a titkarsag@mma-mmki.hu címre vagy postai úton a 1121 Budapest, Budakeszi u. 38. címre nyújtható be.

A bírálóbizottság a legjobbnak ítélt pályamunkákat – amennyiben azok színvonala megfelelő – díjazásban részesíti.

1. díj 150.000 Ft

2. díj 80.000 Ft

3. díj 50.000 Ft


A díjazottak a pénzjutalmon felül előadást tarthatnak az MMA MMKI és a Németh László Társaság közös szervezésű konferenciáján, amelyre 2018. december 3-án és 4-én kerül sor a Pesti Vigadóban.  A pályázattal kapcsolatban Falusi Márton nyújt tájékoztatást a falusi.marton@mma-mmki.hu e-mail címen.

PTE Filozófia Doktori Iskola és az MMKI közötti együttműködés

Kocsis Miklós igazgató úr 2018. február 15. napján Pécsett találkozott Boros János egyetemi tanárral, a PTE Filozófia Doktori Iskola vezetőjével, akivel az MMKI és a Doktori Iskola közötti együttműködés lehetőségeit vázolták fel.

Esték a Hild-villában – Haza a magasban Lőrincz P. Gabriella: Túlélés Kárpátalján

A kárpátaljai irodalom minden esetben kérdéseket vet fel a szemlélődőben, az olvasóban. Gyakran szinte vitatott kérdés, hogy létezik-e kárpátaljai irodalom, hiszen tudjuk, hogy létezik irodalom Kárpátalján. A legnehezebb időszak úgy tűnik, generációt szül, ilyen ez a mostani is. A magyar nyelven alkotott művek egységes egészéhez való tartozás viszont vitathatatlan, de hogyan jut el ehhez az egészhez egy olyan közösség, amelyiket az egésztől kényszerrel szeretnének leszakítani, útját állni?

Időpont: 2018. február 15. 18 óra

Helyszín: Hild-villa, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének székháza (1121 Budapest, Budakeszi út 38.)

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

A magyar művészetelmélet hagyományai konferencia

Időpont: 2018. 02. 12-13.

Helyszín: Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia székháza

Makovecz terem

Miféle hagyománykincsből meríthet a magyar gondolkodó, amikor műalkotásokkal foglalkozik? Vajon helytálló toposz, hogy a magyar művelődéstörténet kevéssé teoretikus hajlamú? Inkább a szépirodalmi – költői vagy esszéista – dominancia érvényesül benne? És vajon igaz-e, hogy a „nemzeti tudomány” és a „nemzeti filozófia” jelszavainak elvetése, a szellemtörténeti iskola meghaladása után nem maradt egyéb teendőnk, mint a külföldi elméletek fordítása, recepciója – vagy egy sötétebb színezetű kifejezéssel élve: importja? Amit pedig másoktól tanultunk, ellestünk a múlt század folyamán, erjesztőleg hatott-e ránk, akik – legyünk mégoly széles látókörűek – végső soron magyarul értelmezünk, kommentálunk, ítélkezünk, vitázunk; ekként örökítünk meg műveket a kulturális emlékezet csarnokaiban, és csinosítjuk azokat a csarnokokat? A kánon ugyanis összeforr azzal a regiszterrel, amely a közösség életére fordítja le. A mai kutatók nagy nyeresége lenne, ha minél több olyan eredményt föl tudnánk mutatni, amely sajátunk, és a múltból átmenthető. Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet szervezésében ehhez végeznek – mintegy a hosszútávú munkát előkészítő – mélyfúrásokat a XX. századi magyar művészetelmélet jelentős alakjairól a konferencia előadói.

A program itt tekinthető meg:

https://www.mma-mmki.hu/userfiles/MMA_MMKI_Muveszetelmeleti_konferencia_program_2018._02._12-13.pdf

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni itt lehet:

nap:http://vigado.hu/magyar-muveszetelmelet-hagyomanyai-1-nap

nap:http://vigado.hu/magyar-muveszetelmelet-hagyomanyai-2-nap