MMA-MMKI embléma

Tisztelt Olvasó!

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének (MMKI) nevében köszöntöm honlapunkon. Az MMA ismert célkitűzése, hogy művészetelméleti-módszertani intézetet működtessen a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatára. Az MMKI tevékenységéről, kutatási eredményeiről, folyamatban lévő munkájáról és jövőbeni terveiről honlapunkon részletes információkat talál.

dr. habil. Kocsis Miklós
sk.

Munkatársak


Dr. Habil Kocsis Miklós

dr. habil. Kocsis Miklós (1983) jogász (PhD, LL.M.), közgazdász (MBA) a PTE Állam- és Jogtudományi Karának docense, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megbízott igazgatója. Másfélszáz publikáció – köztük több általa írt vagy szerkesztett kötet – szerzője, félszáz hazai és nemzetközi konferencia előadója. Jelentős szakmai és közéleti – így különösen országos érdekképviseleti szerv vezetésében, intézmény-átszervezésben, szervezetfejlesztő munkában és szakmapolitikai egyeztetések során szerzett – tapasztalatokkal rendelkezik, kulturális jogi (művészeti és oktatás jogi) és közjogi területen kiterjedt kutatói, valamint szakértői tevékenységet folytat.

 

Tömösvári Noémi

Tömösvári Noémi LL.M. (1986) jogász-közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, tanulmányait a Tilburg University-n folytatta International Business Law szakon, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett jogász-közgazdász képesítést. Jelenleg doktorandusz hallgató, témája: A művészet szabadságának kortárs alkotmányjogi dogmatikája és a művészet hatása a társadalmi folyamatokra.
(Tartósan távol)

 

Sándor Emese

Sándor Emese (1977) művelődésszervező-művészetigazgatási menedzser, az Eötvös József Főiskolán szerzett művelődésszervező diplomát, tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatta marketing szakon, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett művészeti igazgatás és művészetmenedzsment képzésen. Jelenleg az Intézet marketing és rendezvényszervezési feladatai mellett megbízott titkárságvezetői feladatot lát el.

 

Tömösvári Noémi

Falusi Márton (1983) József Attila-, Gérecz Attila-, Nagy Gáspár-, Bella István-díjas, valamint Junior Prima Díjas költő, esszéista, a Hitel folyóirat szépirodalmi szerkesztője. Kortárs magyar irodalommal és jogbölcselettel foglalkozik. 2009−2013 között a Könyves Szövetség elnöke volt, 2012- 2015-ig az NKA Könyvkiadás Kollégiumának, 2016-tól az NKA Szépirodalmi Kollégiumnak kurátora.

 

 

Farkas Attila PhD

Farkas Attila PhD (1967) filozófus, egyetemi adjunktus (SZIE GTK), kutatási területe a társadalom, a gazdaság, a politika és  a kultúra filozófiájának eszmetörténeti és analitikus vizsgálata, ezekben a tárgykörökben egy önálló kötetet, valamint számos könyvfejezetet és folyóiratcikket publikált.  

 

 

Fehér Anikó

Fehér Anikó DLA (1957) karnagy, népzenekutató, szerkesztő.  A Magyar Rádió népzenei szerkesztője, majd a Duna Televízió népzenei szerkesztőségének nívódíjas vezetője. Számos dokumentumfilm, rádió és televízió műsor elkészítése fűződik nevéhez. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanára, gyakran tart előadást itthon és külföldön (Fülöp-szigetek, USA). Koncertek, zenei események műsorvezetője volt. Négy zenei témájú könyvet és számos szakcikket jegyez. A Népművészet Ifjú Mestere és a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének tulajdonosa. 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán habilitált.

 

 

Fehér Euridiké

Fehér Euridiké (1984) marketing mesterszakon végzett okleveles közgazdász, jelenleg a SZIE Marketing Intézetének doktorandusz hallgatója. Kutatási területe a színházmarketing és kultúrafogyasztói magatartásvizsgálat. A XXX. Jubileumi OTDK Közgazdasági és marketing szekció II. helyezettje, 2010-ben TDK II. helyezettje és a Doktori Iskola különdíjasa.
Jelenleg a kaposvári Csiky Gergely Színház marketing menedzsere és sajtóreferense.

 

 

Dr. Hámori Katalin PhD

Hámori Katalin PhD (1958) művészettörténész, történelem szakos tanár.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett művészettörténet és történelem szakon. PhD doktori fokozattal rendelkezik művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományokból. Muzeológusként dolgozott a Magyar Nemzeti Galériában, a Budapesti Történeti Múzeumban és a Szépművészeti Múzeumban. Felsőoktatási gyakorlatot szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Számos publikációja jelent meg itthon és külföldön. Művészettörténet, művelődéstörténet és muzeológia kutatásával foglalkozik több évtizedes tapasztalattal. A Magyar Múzeumi Történész Társulat és a Pulszky Társaság tagja.

 

 

Gáspár Csaba László PhD, dr. habil.

Windhager Károly Ákos PhD (1975) összehasonlító irodalomtörténész, kultúrakutató, PR-szakértő, újságíró. Kutatási területei: mitológiatörténet; a szépirodalom, a komolyzene és a tömegkultúra kölcsönhatásai; valamint a művészet közéleti olvasatai. 2006 óta az Art's Harmony Összművészeti Társaság művészeti vezetője. Habilitációs tervezett témája Szokolay Sándor operáihoz kötődik.

 

 

Bódi Barbara

Bódi Barbara Boba (1977) képzőművész, művészeti pedagógus az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programjának doktorandusza.
Kutatási területe:  Az 1960-1970-es évektől megjelenő roma képzőművészeti mozgalom és annak hatásai a társadalmi emancipációra – mint a hazai képzőművészet részeként kapcsolódási pontjainak feltárásával illetve elhelyezésével az egyetemes művészet- és társadalomtörténetbe. A PhD fokozat megszerzését követően a további 12 magyarországi nemzetiség vizuális művészetét szándékozza társadalomtudományi módszerekkel vizsgálni. Önálló képzőművészeti alkotótevékenységét 17 éves kora óta napjainkban is folyamatosan bemutatja közönségének egyéni és csoportos képzőművészeti tárlatok és összművészeti rendezvények keretében. Eddigi elméleti és gyakorlati tanulmányait és művészeti pedagógusi munkásságát, illetve alkotóművészeti tevékenységét doktori tanulmányai révén tudományos alapokra szándékozik fekteti a hazai roma nemzetiség és a további magyarországi kisebbségek művészi értékeinek, vizuális alkotásainak empírikus feltárásával.

 

 

 

Dr. habil. Böcskei Elvira PhD intézetvezető, habilitált egyetemi docens. Tudományos fokozatát (PhD) 2008-ban szerezte meg. Habilitációjára 2016-ban került sor. Főbb kutatási területe a számviteli és pénzügyi folyamatok elemzése, a számviteli értékelési lehetőségek vizsgálata, a vállalkozásokról alkotott megbízható és valós összkép biztosítása a számviteli alapelvek előtérbe kerülésén keresztül, a számvitel címzettjeinek és az értékorientált vállalatirányítás kapcsolatának vizsgálata.
Számvitel és controlling témában főállású oktatóként az Általános Vállalkozási Főiskolán (2000-2010) és a Pannon Egyetemen (2009-2013) tanított. A Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszékének vezetője, továbbá a Gazdaságtudományi Kar dékán helyettese volt (2011-2013).
Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet vezetője. Óraadó oktatóként több felsőoktatási intézmény meghívott előadója.
Hazai- és nemzetközi konferenciákon tart előadásokat, kutatási projektekben vesz részt. Tudományos eredményeit rendszeresen publikálja, több mint 150 cikke jelent meg számvitel és controlling témában. A Controller Info szakmai lap szerkesztőbizottságának tagja (2013-tól).
Oktatói- és kutató tevékenysége mellett a gyakorlati életben is aktív szerepet vállalt, több mint 15 éves gazdasági igazgatói tapasztalattal rendelkezik.

 

 

Eger György

Dr. Éger György PhD (1950) közgazdász, szociológus, diplomata, adjunktus. Tudományos fokozatát 2001-ben szerezte meg a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen nemzetközi kapcsolatok témakörben. Kutatási területei: a nemzetközi kapcsolatok története, határ menti együttműködés, határon túli magyar közösségek szociológiai és demográfiai jellemzői, a közép-európai kisebbségek, a határ, mint szociológiai jelenség, a vallás szerepe az identitás alakulásában, a kulturális diplomácia.
1998-2013 között a Külügyminisztérium munkatársa, a Kulturális és Tudományos Főosztály vezetője, majd Stockholmban és Tallinnban diplomata.      
2013. óta a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, számos, a fenti témákba vágó tanulmány szerzője, illetve önálló kötetek szerzője és szerkesztője. Számos külföldi ösztöndíj nyertese, külföldi egyetemek előadója.

 

 

Galántai Csaba PhD

Galántai Csaba PhD (1963) színháztörténész, színházesztéta, egyetemi adjunktus. Kutatási területei: magyar színháztörténet és bábtörténet, a színházművészet és a bábművészet elméleti kérdései. E területekkel foglalkozó önálló kötet szerzője, antológia szerkesztője, számos szakcikk írója.

 

 

Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó PhD

Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó PhD 1996 és 2002 között folytatott zenetudományi tanulmányokat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szakán, majd az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2004-ben, ahol 2010-ben szerzett PhD fokozatot szerzői jogi témában. 2003 és 2010 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban szerzői jogi kodifikációval és jogharmonizációval foglalkozott, 2007-től a területért felelős osztály vezetőjeként. 2010-től a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért tanácsadója. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja, a Creative Commons és az European Public Licence honosítását vezette. 2010 szeptemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének oktatója, jelenleg tanszékvezető habilitált egyetemi docens. Óraadó az ELTE ÁJK-n, a Bibó István Szakkollégiumban, a Pécsi Tudományegyetemen, és meghívott előadóként több más egyetem szerzői jogi tárgyú kurzusain. Az Infokommunikáció és Jog című folyóirat főszerkesztője, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és az ALAI Magyar Csoportjának alelnöke, a Magyar Irodalmi Szerzők Jogkezelő Egyesületének elnökségi tagja. Jelenleg 142 magyar és idegen nyelvű publikációja olvasható elsősorban szerzői jogi, iparjogvédelmi és médiajogi témákban. Rendszeresen ad elő hazai és nemzetközi konferenciákon.

 

 

Dr. habil. Kállai Ernő PhD.

Dr. habil. Kállai Ernő PhD társadalomkutató a Szegedi Tudományegyetem tanára, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének munkatársa.  Kutatási területe a nemzeti és etnikai kisebbségek múltja és jelene, különösen tekintettel a roma közösségek társadalmi helyzetére, kultúrájára.  Az MMKI támogatásával a „Cigányzenészek múltja és jelene a magyar társadalomban" kutatási program megvalósítója.
 

 

 

 

Kokas Nikolett művészettörténész diplomát az ELTE BTK művészettörténet szakán 2008-ban, majd vizuális és környezetkultúra tanár szakos diplomát az Eszterházy Károly Egyetemen 2012-ben szerzett. Kutatási területe a design és a vizuális nevelés sajátosságai. Művészettörténészként évekig dolgozott az Ernst Múzeumban és a Nagytétényi Kastélyban. Számos hazai és több külföldi kiállítást szervezett és nyitott meg. Évek óta oktat középiskolában művészettörténetet, rajzot és médiaismeretet.

 

 

Márton László Attila

Márton László Attila (1971) belsőépítész, iparművész. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjas és Kozma Lajos Iparművészeti Ösztöndíjas. A TérMűves és a ZöldMűves internetes folyóiratok alapítója. 2015-ben a velencei 14. Nemzetközi Építészeti Biennale magyar pavilonjának kurátora. A belsőépítészeti tervezés mellett fény-művészeti alkotásokat is készít. A Kós Károly Egyesülés, a MAOE és a MABE tagja.

 

 

Nagy Barbara DLA

Nagy Barbara DLA képzőművész, művészeti író. 2005-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti egyetem festő szakán /Maurer Dóra osztályában/, majd ugyanott művészeti doktori /DLA/ fokozatott szerzett. A Vajda Lajos Stúdió, a MAOE és a Szentendrei Régi Művésztelep és a Szentendrei Grafikai Műhely tagja.
Írásai jelentek meg az Élet és Irodalom, az Új Művészet, a Balkon és a Műértő hetilapokban illetve folyóiratokban. Számos önálló és csoportos kiállításon vesz részt Magyarországon és külföldön egyaránt, művei köz- és magángyüjteményekben szerepelnek. Jelenleg a Szentendrei Régi Művésztelepen dolgozik.

 

 

Smid Róbert PhD .

Smid Róbert PhD (1986) irodalom- és kultúratudós, kritikus, az ELTE ÁITK tudományos munkatársa. Kutatási területei a médiaelmélet, a médium- és technológiafilozófia, a poszthermeneutikai irodalom- és kultúraelméleti irányzatok, valamint az irodalom  diagrammatikus  és  kartografikus  kultúrtechnikái  –  ezekről  nemzetközi  és  hazai fórumokon  adott  elő  és  publikált. Kritikákat főleg fiatal alkotókról közöl.